[Canada] Học Bổng Toàn Phần Bậc Tiến Sĩ UBC Science & SciLifeLab International Prize Tại Đại Học British Columbia 2022-2023