[Hàn Quốc] Học Bổng Toàn Phần Bậc Sau Đại Học Hyundai Motor Chung Mong-Koo Foundation Scholarships Tại Trường Quản Lý Và Chính Sách Công KDI Dành Cho Sinh Viên ASEAN 2022-2023