Liệu học trái ngành như vậy có được hay không? Vì em nghe có một số người bảo Toán có thể dễ dàng chuyển sang CNTT.