[Nhật Bản] Học Bổng Bán Phần Các Bậc Thạc Sĩ Tại Trường Đại Học Quốc Tế Nhật Bản Nayakama 2022-2023