[Thuỵ Điển] Học Bổng Toàn Phần Bậc Thạc Sĩ Carl Silfvén Scholarship Tại Stockholm School Of Economics 2022