[Trung Quốc] Học Bổng Toàn Phần Nghiên Cứu Ngắn Hạn Từ Liên Minh Tổ Chức Khoa Học Quốc Tế ANSO 2022