[Đức] Học Bổng Toàn Phần Ngắn Hạn Bậc Cử Nhân Hanns Eisler Scholarship Tại Eisler-Haus Leipzig e. V. 2022-2023