Zahawi bác bỏ ý tưởng Oxbridge nên ‘hệ thống nghiêng’ để chấp nhận nhiều học sinh tiểu bang hơn